Polityka prywatności

 1. Szanując prawo do prywatności klientów, Platinum Active przedstawia swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o klientach.
 2. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług EMS w Platinum Active jest wyłącznie Platinum Active z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zabłocińskiej 11 lok. 16.
 4. W bazie Platinum Active gromadzone są i przechowywane dane na temat klientów korzystających z usług EMS takie jak: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.
 5. Dane osobowe gromadzone są w bazie danych.
 6. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu świadczenia usługi i realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego ? przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy usługi, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO)
 7. Dane osobowe klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie.
 8. Dane niezbędne do wystawienia faktury są przekazywane firmie prowadzącej obsługę księgową Platinum Active.
 9. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom administracji państwowej, organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez prawo.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w regulaminie podanie danych osobowych jest konieczne w celu rejestracji oraz realizacji usługi.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać kontaktując się z Platinum Active. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do: uzyskania od administratora dostępu do nich (art. 15 ust. 1 RODO), żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO), żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (Prawo do bycia zapomnianym ? art. 17 ust. 1 RODO), żądania od administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 ust. RODO), w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO).
 13. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieje przepis prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń (art. 17 ust. 3 RODO).
 14. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 15. Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator obowiązuje się do dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.
 16. Do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.