REGULAMIN

REGULAMIN STUDIA PLATINUM ACTIVE

 1. Klient, przed rozpoczęciem pierwszego treningu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.
 2. Klient oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem studia i akceptuje jego warunki.
 3. Karnety są imienne i umożliwiają ćwiczenia  tylko osoby na którą są wystawione.
 4. Klient przekazuje pełną należność  za karnet z góry.
 5. Przed pierwszym treningiem Klient przedstawia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do korzystania z treningu EMS. Gdy nie posiada zaświadczenia lekarskiego zobowiązany jest do wypełnienia formularza i wówczas ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 6. Klient może odwołać zajęcia osobiście, telefonicznie, sms-em, e-mailem najpóźniej do 8 godzin przed planowanym treningiem, w przeciwnym wypadku zostanie pobrana opłata za trening.
 7. Czasowe wstrzymanie realizacji karnetu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu ze studiem Platinum Active.

INFORMACJE O TRENINGU

 1. Trener wyposaża klienta w strój (możliwość zakupu własnego lub wypożyczenia).
 2. Trener podłącza sprzęt, udziela instruktażu o sposobie wykonywania ćwiczeń oraz asystuje Klientowi w trakcie zajęć.
 3. Trener ma prawo przerwać trening jeśli jego zdaniem stan zdrowia Klienta nie pozwala na dalsze ćwiczenia.
 4. W przypadku stawienia się na trening w stanie uniemożliwiającym odbycie treningu, trener ma prawo odmówić wykonania usługi jednocześnie uznając trening za zrealizowany.
 5. W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut i wynikającego z winy Klienta, trener ma prawo odwołać lub skrócić trening o czas opóźnienia.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PO STRONIE KLIENTA:</strong

 1. Przeciwwskazania: nie należy ćwiczyć bez zgody lekarza w przypadku: chorób nowotworowych, miażdżycy w zaawansowanym stadium, zaburzeń krążenia tętniczego, gruźlicy, epilepsji, stosowania rozrusznika serca, ciąży, ciężkich zaburzeń krążenia krwi, przepukliny pachwinowej lub ściany jamy brzusznej, ciężkich chorób neurologicznych, krwi, cukrzycy, stanów gorączkowych, ostrych zakażeń bakteryjnych lub wirusowych, krwawienia, hemofilii oraz w przypadku karmienia piersią.
 2. Przed treningiem należy wypić minimum 0,5 litra letniej wody lub napojów mineralnych.
 3. Jeśli poczujesz się źle, np. poczujesz zawroty głowy, mdłości, ból klatki piersiowej itp. – natychmiast przerwij trening.
 4. Zawsze przed fazą impulsu napinaj mięśnie izometrycznie, aby zachować kontrolę podczas impulsu.
 5. po stronie Trenera
 6. Trening rozpocząć od niskiego ustawienia intensywności impulsów i stopniowo podnosić je.
 7. Wyłączać urządzenie po zakończeniu programu. Nie podłączać, ani rozłączać kabla podczas trwania programu ze względu na ryzyko obrażeń.
 8. Używać wyłącznie elektrod dedykowanych dla części ciała dla których są przeznaczone.
 9. Nie instalować elektrod na lub w okolicy uszkodzonej skóry (stany zapalne, skaleczenia, oparzenia, podrażnienia, wypryski).
 10. Przerwać trening (wyłączyć maszynę), jeśli elektrody zaczną parzyć.

ZASADY UŻYCIA KARTY MAGNETYCZNEJ PLATINUM ACTIVE (KMPA)

 1. Zasady obowiązują osoby, które posiadają karty magnetyczne Platinum Active (KMPA). Są  one ważne do odwołania.
 2. Właścicielem karty magnetycznej Platinum Active może zostać każda osoba, niezależnie od wieku, która poosiada pakiet usług w Platinum Active.
 3. Karty magnetyczne otrzymuje się w recepcji Platinum Active wraz z pakietem usług.
 4. Każdy karnet zakupiony przez klienta zostaje zapisany na karcie magnetycznej. Na jednej karcie magnetycznej można zapisać dowolną ilość karnetów oferowanych przez Platinum Active.
 5. Karta magnetyczna nie podlega zwrotowi.
 6. Właściciel karty magnetycznej ma obowiązek chronić ją przed zagubieniem lub uszkodzeniem. Karty mogą zostać wymienione za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł.
 7. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie przez Platinum Active.
 8. Karty należy trzymać z dala od telefonów komórkowych.
 9. Zakup karty magnetycznej jest równoznaczny z akceptacją niniejszych zasad.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 11. Wszelkie zmiany dotyczące karty magnetycznej, wyłącznie za zgodą studia Platinum Active

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ PLATINUM ACTIVE

 1. Karta podarunkowa Platinum Active z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zabłocińskiej 11 lok. 16, z momentem sprzedaży staje się własnością osoby obdarowanej.
 2. Karta może zostać użyta przez wskazaną imiennie osobę bez ograniczeń do czasu wyczerpania pakietu uslug, w terminie do 90 dni od jej wykupienia.
 3. Karta podarunkowa Platinum Activ nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Aktywacja Karty następuje podczas realizacji pierwszego treningu z pakietu, po okazaniu Karty.
 5. Posiadacz Karty Podarunkowej ma obowiązek okazywania karty każdorazowo przed skorzystaniem z usługi.
 6. Platinum Activ nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub zniszczone Karty Podarunkowe.
 7. Użytkownik karty wraz z jej otrzymaniem oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi zastrzeżeń i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 8. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.platinumactive.pl oraz w formie papierowej w recepcji Platinum Active.
 9. Platinum Active zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany nie obowiązują osób rozpoczynających ćwiczenia w czasie obowiązywania niniejszego regulaminu.
 10. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.